Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Výstavba chmelnic

Rekonstrukce a výstavba chmelnic

Prvotní výsledky prezentované Účelovým hospodářstvím Stekník Chmelařského institutu s.r.o. Žatec v souvislosti se zaváděním nových hybridních odrůd a naše dlouholeté zkušenosti s výstavbou chmelnicových konstrukcí nás vedly k rozšíření naší nabídky služeb o různé formy rekonstrukcí a novostaveb chmelnic, splňující požadavky na větší stabilitu a únosnost nezbytnou pro nové odrůdy chmele a ozdravený poloraný červeňák.

Námi nabízené nové a rekonstruované chmelnice se vyznačují přechodem z tradičního měkkého drátu na ocelová pozinkovaná lana a podle půdních možností též na ocelové šroubované kotvy. Stropní síť z ocelových lan má oproti klasickým drátům mez pevnosti v průměru o 80% větší, při menší hmotnosti a slabších průměrech lan použitých dle DIN 3053. Materiálové náklady jsou tak srovnatelné s klasickou sítí, avšak výraznou úsporu lze u těchto konstrukcí očekávat v dalších letech, kdy odpadá každoroční utahování chmelnic.

Samozřejmostí je kompletní nabídka a to od materiálového zabezpečení, provedení vlastní montáže až po možnost uplatnění kapkové závlahy.

Pro bližší informace a posouzení konkrétních možností a podmínek se obracejte přímo na provoz Služeb CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec.

 

Projektová činnost

Provoz Služeb pro Vás může připravit také projekt pro novou nebo rekonstruovanou chmelnici. Další činností jsou rozpočty pro pojišťovny na poškozené nebo padlé chmelnicové konstrukce, např. po vichřicích.

 

Aktuální nabídka a informace

Pro udržení stávající ceny za výstavbu chmelnicových konstrukcí, zařadil provoz Služeb CHMELAŘSTVÍ nový způsob kotvení. Jedná se o šroubové ocelové kotvy. Výhoda toho způsobu kotvení je v menší pracnosti, není nutná vrtná souprava ani rypadlo. V případě rekonstrukce, rozšíření chmelnice nebo rušení není nutné vyhrabávat kotvy pomocí rypadla, ale kotva se jednoduše vyšroubuje. Nevýhodou je, že se tento způsob kotvení nedá použít v kamenitých zeminách.

 

Konstrukce se zapuštěnými sloupy

Chmelnicová konstrukce musí zajistit bezpečné a bezporuchové užívání. Koncepce navržené konstrukce spočívá v základním nosném systému sloupů, které jsou od ostatních druhů konstrukcí zapuštěné 1 metr do země. U každé klasické chmelnicové konstrukce závisí její bezpečnost a stabilita především na kotevním systému. Při poruše prvku chmelnicové konstrukce se zatížení původně přenášeným prvkem přesune do sousedních částí chmelnicové konstrukce. Při přenosu zatížení vzniká v sousedních neporušených prvcích konstrukce rázový účinek namáhání, odpovídající napjatosti v nové rovnovážné poloze konstrukce. U navrhované konstrukce se o podstatnou část stability postarají ostatní zapuštěné sloupy, které lze v těchto případech nazvat odlehčovacím prvkem. Odlehčovací prvek především pro kotevní systém je vnitřní sloup zapuštění v zemi. Tento prvek je schopen vykázat velké plastické deformace a utlumit špičky mimořádných zatížení a tím vyloučit přetížení hlavní nosné konstrukce.

TOP